Περιβάλλον

Ο Σεβασμός προς το Περιβάλλον είναι μέρος της κουλτούρας της εταιρίας μας και μέρος της καθημερινής μας Λειτουργίας. Η εταιρία μας υπήρξε από τους πρώτους στον κλάδο, που Υπέγραψε συμφωνία Συλλογής Υγρών και Στερεών αποβλήτων, από την στιγμή που Υπήρξε το ανάλογο Νομοθετικό Πλαίσιο.  Οι συνεργασίες με Πρωτοπόρες εταιρίες στην Προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα, κυμάνθηκαν σε Τομείς όπως:

  • Γεωτρήσεις Ποιοτικού Ελέγχου Υδροφόρου Ορίζοντα
  • Μελέτες Επιβάρυνσης Υπεδάφους & Εξυγίανσης
  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΕΠΟ)
  • Σύμβαση Συλλογής Υγρών και Στερεών Αποβλήτων
  • Ετήσια Καταγραφή Ποσοτήτων Παραγόμενων Αποβλήτων και Τελικής Εναπόθεσης
  • Μετρήσεις Φυσικών και Χημικών Παραγόντων
  • Αυτόματα Συστήματα Προστασίας Υπερχείλισης σε κάθε Σταθμό
  • Χώροι Προσωρινής Εναπόθεσης Αποβλήτων σε κάθε Σταθμό
  • Εγκατάσταση και Λειτουργία Ελαιοδιαχωριστών«Χρήσιμα Links»
https://www.ypeka.gr (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής)
https://www.eedsa.gr (Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)

 

ISO CERTIFICATIONS